Bokningsvillkor

ALLMÄNT
Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för vistelsen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats, gäller reglerna som tas upp i denna broschyr – liksom de som är internationellt vedertagna. Vissa hotell tillämpar andra villkor än de allmänna för ankomst och avresa samt betalning och avbokning. Hotellets egna villkor gäller under förutsättning att du fått besked om detta i samband med beställningen. Var därför noga med att ta del av den information du får av hotellet. För konferenser och övriga arrangemang gäller särskilda regler.

BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE
En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Du och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se avsnitt ”Avbeställning och utebliven ankomst”. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske.

ANKOMST OCH AVRESA
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 11.00. OBS! Vissa hotell tillämpar andra tider för ankomst och avresa. I så fall gäller dessa tider under förutsättning att du fått information om detta i samband med beställningen.

SEN ANKOMST
Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 23.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

AVBESTÄLLNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST
Det är praxis i branschen att hotellen accepterar avbeställning av ett hotellrum. Följande regler gäller: Avbeställning ska ske senast kl. 12.00 samma dag som ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 12.00 så måste du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa. OBS! Vissa hotell har strängare villkor för avbeställning. I så fall gäller dessa under förutsättning att det meddelats vid beställningen.

AVRESA FÖRE DEN AVTALADE TIDENS UTGÅNG
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID
Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du ska resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

HOTELLETS SKYLDIGHETER
Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

DINA EGNA ÖNSKEMÅL
Många hotell har idag anpassat delar av hotellet för kunder med funktionsnedsättningar. Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att hotellet är rätt rustat och kan förbereda din ankomst på bästa sätt.

Rökning på rummet
Vi är ett rökfritt hotell. Det finns en särskild plats för rökning utomhus. Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera kunden kostnaden för tvätt av textilier m.m.

Husdjur
Önskar du ta med ett husdjur, meddela detta när du beställer rummet.

Teknisk utrustning
Behöver du någon särskild teknisk utrustning bör du meddela detta i god tid innan ankomst. Detta för att dina önskemål i möjligaste mån ska kunna tillgodoses.

Mat
Har du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) bör du framföra dessa vid bokningstillfället

BOKNINGSAVGIFT OCH FÖRSKOTTSBETALNING
Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.

BETALNING
Huvudregeln är att hotellräkningen ska betalas när du får den, numera oftast vid ankomsten till hotellet. Gällande kontokort, checkar och kuponger tar vi tar emot de vanligast förekommande kontokorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det. Det är därför klokt att i förväg ta reda på vad som gäller. Om du dröjer med betalning har hotellet rätt till dröjsmålsränta.

REGISTRERING AV UTLÄNDSKA HOTELLGÄSTER
Enligt utlänningsförordningen ska den som driver hotell se till att utländska hotellgäster på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

FÖRVARING AV VÄRDESAKER OCH BAGAGE
Dina värdesaker kan vanligtvis förvaras i värdeskåp på hotellrummet. Tala med receptionen – för säkerhetens skull. Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet har oftast möjlighet att förvara ditt bagage i ett låst bagagerum. Hotellet ansvarar endast för din egendom om den förvaras i ett av hotellet låst utrymme, såsom bagagerum. Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta när du lämnar in bagaget eller annan egendom till hotellet för förvaring. Hotellet har nämligen ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall hotellet har åtagit sig att ansvara för den. Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja godset.

ANSVAR FÖR FÖRKOMMET GODS/ STÖLD PÅ HOTELLRUM
Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet eller i värdeskåp på rummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

DIN EGEN SÄKERHET
Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. Denna information finns i allmänhet på insidan av din hotellrumsdörr, i särskild informationspärm på hotellrummet eller i receptionen. Visita har tillsammans med Brandskyddsföreningen tagit fram informationsfoldern ”Hotel Safety”. Läs den – för din egen säkerhet. Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.